Farský časopis FARSKÁ RODINA

Farský časopis spišskonovoveských farníkov Farská rodina  je vydávaný ako štvrťročník. Tvoria ho predovšetkým nadšenci, ktorých cieľom je prostredníctvom časopisu informovať o  živote vo farnosti, približovať históriu farnosti, predstavovať osobnosti, propagovať prácu miestnych spoločenstiev, cirkevných škôl, kresťanských ustanovizní vo farnosti, katechizovať, evanjelizovať, aktivizovať a zjednocovať farské spoločenstvo.

Prvé číslo Farskej rodiny vyšlo v júni 2011 pod vedením dp. ThLic. Viktora Pardeľa – vtedajšieho kaplána a šéfredaktorky Ing. Viery Kubovčíkovej a odvtedy časopis pravidelne vychádza v mesiacoch marec/apríl (veľkonočné číslo), júl (letné číslo), september (jesenné), december (vianočné číslo).

Tlačovú verziu je možné za dobrovoľný príspevok získať priamo v kostoloch.
Elektronické verzie sú zverejňované a archivované na našej farskej webovej stránke tu.

Redakčná rada:

Od roku 2011 (číslo FR 01/2011) do roku 2016 (číslo FR 03/2016) redakčná rada pracovala
pod vedením Ing. Viery Kubovčíkovej.
Od roku 2016 (číslo FR 04/2016 do 2021 (číslo FR 01/2021) viedol redakčnú radu
Mgr. Daniel Lysý, PhD.

V súčasnosti redakčná rada pracuje v tomto zložení:
Zodpovedná redaktorka: Ing. Viera Kubovčíková (od decembra 2021)
Redaktori: Mgr. Adam Konkoľ – kaplán, Mgr. Monika Dobrovská, Ing. Gabriela Mitríková, PhDr. Lucia Smolejová, PhD., Mgr. Daniel Lysý, PhD. Ing. Peter Marhefka, PhD., Mgr. Mária Hollaarová a externí spolupracovníci a dopisovatelia.

Ocenenia farského časopisu:

Farský časopis bol doposiaľ ocenený dvomi významnými cenami. V celoslovenskej súťaži farských časopisov FAČA 2012, v ktorej hodnotili kvalitu farských časopisov odborníci – žurnalisti, fotografi, sa umiestnil na 1. mieste. Svoju úroveň potvrdil i v ďalšom ročníku súťaže FAČA 2015, kde v kategórii časopisov do 10 rokov vydávania, obsadil opäť 1. miesto.

Financovanie tvorby farského časopisu:

Farský časopis je financovaný predovšetkým z príspevkov – milodarov čitateľov i príspevkov farského úradu. V prípade, že máte záujem finančne podporiť tvorbu časopisu, prosím, nechajte svoj milodar v pokladničke na katolícku tlač umiestnenej v kostoloch v správe Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Novej Vsi alebo ho zašlite na účet úradu:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves,
IBAN: SK85 0200 0000 0031 5955 2257, BIC: SUBASKBX.
Do správy pre prijímateľa uveďte „farský časopis Farská rodina“.

Nech sám Pán odmení Vašu ochotu podporiť dielo, ktoré napomáha formovaniu a zjednocovaniu farskej rodiny a slúži Bohu k oslave. Úprimne ďakujeme.

Kontakty:

Vaše nápady, postrehy, pripomienky a príspevky píšte na adresu redakcie [email protected].
Ak máte záujem akýmkoľvek spôsobom spolupracovať na diele vydávania farského časopisu FARSKÁ RODINA (tvorba článkov, technická pomoc – web stránka, sociálne siete, distribúcia, financovanie), prosím, kontaktujte zodpovednú redaktorku Ing. Vieru Kubovčíkovú na e-mailovej adrese [email protected].

Milí čitatelia, ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň, pomoc, morálnu podporu a hlavne za Vašu MODLITBU. Veríme, že aj vďaka Vám toto dielo Boh požehná a dovolí mu naďalej rásť na osoh nás všetkých.

Redakcia Farskej rodiny