DEŇ FARNOSTI 2024

Po niekoľkých rokoch opäť prichádzame s myšlienkou Dňa farnosti. Je to deň, kedy sa spoločne stretneme, celá farnosť a strávime spoločné popoludnie. Tento deň slúži aj ako prezentácia našej farnosti v našom meste, preto pozývame aj širokú verejnosť na program, ktorý ponúkame.

Začneme spoločnou svätou omšou o 13:00 h. vo Farskom kostole a následne sa presunieme na priestranstvo pred Redutou, kde bude pripravený celý program.

 

Srdečne vás všetkých pozývame.

Nové ozvučenie vo Farskom kostole na Hnilčíku – ĎAKUJEME

 
Drahí dobrodinci, vďaka za finančnú pomoc! 
V žalme 112 čítame slová chvály: 
„V  obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha…“
Podarilo sa a to aj vďaka vašim darom, vyzbierať chýbajúcu sumu na nové ozvučenie do farského kostola v Hnilčíku. Montáž ozvučenia už prebieha.
V pondelok 13. mája odslúžim sv. omšu za všetkých dobrodincov. 
 
Ján Záhradník, farár
 

Už niekoľko mesiacov spravujeme excurendo malú, ale rozľahlú podhorskú farnosť Hnilčík. 

Vo Farskom kostole nie je ozvučovacia technika. Dali sme si vypracovať niekoľko ponúk na zakúpenie a inštaláciu nového ozvučenia. Veriaci obetavo prispievajú na údržbu  farského kostola a starajú sa o kaplnky na Jerohute a Bindte. 

Aby sme mohli zakúpiť kvalitnejšie, trváce a rokmi overené technické zariadenie potrebujeme ešte vyzbierať 1 850,- €. Obraciam sa na Vás s prosbou o milodar na zakúpenie a montáž nového ozvučenia.

Nová technika nie je cieľom. Je tu preto, aby zrozumiteľne zaznelo Božie slovo a dotklo sa uší, ale aj sŕdc poslucháčov. Sv. Pavol píše Rimanom: „Viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.“ A kladie si rečnícku otázku: „Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?“ 

Drahí dobrodinci,  už teraz Vám v mene farníkov z Hnilčíka vyjadrujem slová vďaky a myslím v modlitbách na Vás.

Milodar môžete uhradiť na účet farnosti Hnilčík: 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hnilčík

IBAN: SK34 0900 0000 0050 2807 4610

  • IČO31966217
  • DIČ2020721208
  • Sídlo: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hnilčík
    Hnilčík 105, 05332 Hnilčík

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!

Farský kostol – Hnilčík

eRko tábor

Tábor pre mladších

Milí rodičia!

Pripravujeme pre Vaše deti veľký eRko tábor.

Tábor je určený deťom vo veku 5-8 rokov.

Bude prebiehať POBYTOVOU formou v dňoch 5.-7. 7. 2024. Odchod tábora je z vlakovej stanici SNV. Stretneme sa o 7:40 a pôjdeme vlakom EX o 8:04 do Ružomberka, pôjdeme autobusovým spojom (prosíme o kartičky na autobus na preukázanie zľavy). Lístky si prosím zabezpečte sami.

Koniec tábora je 7. 7. 2024 cesta naspäť sa ešte rieši.

Cena tábora

40€ pre člena eRka

45€ pre ne člena eRko.

Strava bude zabezpečená (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

Nakoľko kapacita tábora je obmedzená, uprednostnené budú deti eRka z farnosti Spišská Nová Ves a deti, ktoré sa tábora zúčastnili v minulom roku. Pokiaľ sa kapacita nenaplní, radi vezmeme všetky prihlásené deti.

Prihlasovanie je možné do 2.6.2024. Po ukončení prihlasovania Vám v mailovej správe pošleme záväzné potvrdenie, či bolo možné vziať na tábor Vaše dieťa.

Rodičovské ohľadom tábora bude približne 4 týždne pred začiatkom. 

Prihlášku, prosíme, vyplniť pre každé dieťa zvlášť. Táto prihláška je záväzná. Prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali v prípade otázok alebo neskorších zmien.

Hlavná vedúca: Rút Kovalčíková

Kontakt: 0907 414 112

Mail: [email protected]

Tábor pre starších

Milí rodičia!

Pripravujeme pre Vaše deti veľký eRko tábor.

Tábor je určený deťom vo veku 9-13 rokov.

Bude prebiehať POBYTOVOU formou v dňoch 7.-12. 7. 2024. Cesta tam sa ešte rieši. Cestu naspäť pôjdeme autobusom a potom vlakom z Ružomberka do Spišskej Novej Vsi o čase budete informovaní na rodičovskom. Lístky si prosím zabezpečte sami. 

Koniec tábora je 12.7. 2024

Cena tábora

85€ pre člena eRka 

90€ pre ne člena eRko.

Strava bude zabezpečená (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).

Nakoľko kapacita tábora je obmedzená, uprednostnené budú deti eRka z farnosti Spišská Nová Ves a deti, ktoré sa tábora zúčastnili v minulom roku. Pokiaľ sa kapacita nenaplní, radi vezmeme všetky prihlásené deti. 

Prihlasovanie je možné do 2. 6. 2024. Po ukončení prihlasovania Vám v mailovej správe pošleme záväzné potvrdenie, či bolo možné vziať na tábor Vaše dieťa. 

Rodičovské ohľadom tábora bude približne 4 týždne pred začiatkom. 

Prihlášku, prosíme, vyplniť pre každé dieťa zvlášť. Táto prihláška je záväzná. Prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali v prípade otázok alebo neskorších zmien.

Hlavná vedúca: Rút Kovalčíková

Kontakt: 0907 414 112

Mail: [email protected]

Vyjadrenie k spoločenstvu kňaza Piotra Natanka a jeho priaznivcov

Drahí veriaci, vzhľadom k mnohým otázkam a na základe ústneho súhlasu o. biskupa Františka Trstenského, podávam krátke usmernenie ohľadom spoločenstva poľského kňaza Piotra Natanka. 

Otec Natanek bol suspendovaný (suspenzia = zákaz vykonávania kňazskej činnosti), pretože napriek výslovnému zákazu miestneho diecézneho biskupa, neprestal hlásať nesprávne učenie a naďalej okolo seba zhromažďuje spoločenstvo sympatizantov. Mnohí sympatizanti tohto kňaza nosia červený plášť na chrbte s obrazom Krista Kráľa, na hrudi s krížom a štátnym symbolom.  

Preto Vás naliehavo prosím, aby sme nespolupracovali so spoločenstvom kňaza Piotra Natanka a neničili jednotu Cirkvi, za ktorú sa Ježiš modlil vo veľkňazskej modlitbe pri Poslednej večeri. (por. Jn 17, 21- 22) 

Za kňaza a členov tohto spoločenstva sa modlíme, aby sa prinavrátili k jednote Cirkvi, Pánovho tajomného tela. Mnohí sa v horlivosti, s dobrým úmyslom a v nevedomosti zúčastnili aktivít spomínaného kňaza a prijali rôzne záväzky. Nesúďme, buďme trpezliví, aby sme v duchu Pánovho podobenstva, s kúkoľom nevytrhali aj pšenicu. (Mt 13, 24 – 43

Zároveň pripájam aj preklad Vyhlásenia Stálej rady Poľskej biskupskej konferencie ohľadom o. Piotra Natanka a jeho priaznivcov.

Nech je Kristus, pokorný kráľ, jediným kráľom našich sŕdc. To vám k blížiacemu sa adventu prajem a vyprosujem.

S úctou 
Ján Záhradník, farár


Vyhlásenie Stálej rady Poľskej biskupskej konferencie ohľadom o. Piotra Natanka a jeho priaznivcov

Stála rada na základe skúmania situácie ohľadom činnosti suspendovaného kňaza Piotra Natanka dôrazne varuje katolíkov pred tým, aby sa okolo neho zhromažďovali a podporovali myšlienky, ktoré hlása. Napriek výslovnému zákazu miestneho biskupa a uloženému kánonickému trestu, žiaľ, o. Natanek svoju činnosť nezastavil. Stála Rada KEP poznamenáva, že sväté omše vykonávané suspendovaným kňazom sú nehodné a svätokrádežné a udelené rozhrešenie je neplatné.

Stála rada poľského episkopátu opäť dôrazne varuje katolíkov pred nesprávnym učením tohto kňaza a žiada veriacich, aby nevyužívali kňazskú pastoračnú službu, neriadili sa jeho učením, neverili v jeho nepravdivé ubezpečenia o súlade s učením pápežov a biskupov a nepridávali sa k skupinám, ktoré vytvoril.

Ľudia spolupracujúci so suspendovaným kňazom Piotrom Natankom prispievajú k rozdeleniu komunity veriacich. Spoluprácou na ničení jednoty Cirkvi sa dopúšťajú hriechu, od ktorého sú povinní očistiť sa vo sviatosti pokánia. Podmienkou prijatia rozhrešenia je však nepodporovanie rozkolu v Cirkvi a ochota napraviť spáchanú krivdu.

Členovia Stálej rady

Poľská biskupská konferencia

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti v roku 2024

1. termín (5. 5. 2024)

1. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Nejedlého + ZŠ Nad Medzou

2. skupina (10:30 hod.) – ZŠ Levočská + SZŠ Fabiniho

2. termín (12. 5. 2024)

3. skupina (8:30 hod.) – ZŠ Ing. Kožucha + ZŠ Komenského

4.skupina (10:30 hod.) – ZŠ Lipová + CZŠ sv. Cyrila a Metoda 

                                      

100 rokov zriadenia provincie

Sestry Božského Vykupiteľa Vás pozývajú na spoločné vďakyvzdávanie za 100 rokov zriadenia ich
provincie. Slávenie začne vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 2. marca 2024
o 10.00 hod. úvodnou modlitbou. O 10.30 hod. začne sv. omša, ktorej bude predsedať apoštolský
nuncius Mons. Nicola Girasoli za prítomnosti našich otcov biskupov, viacerých kňazov, diakonov,
rehoľných sestier a hostí. Všetci ste srdečne pozvaní! Plánuje saj aj živý prenos cez facebook farnosti.

Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady

V nedeľu 11. februára 2024 prebehlo hlasovanie do Farskej pastoračnej rady. Volieb sa mohol zúčastniť každý dospelý člen našej farnosti. Odovzdaných bolo 675 hlasovacích lístkov, z toho 3 boli neplatné. Prinášame Vám celkové výsledky týchto volieb.

Pastoračná rada farnosti je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti.

Celé znenie Stanov Farskej pastoračnej rady nájdete na tomto odkaze.

Novú Farskú pastoračnú radu tvoria:

– úradní členovia:  Ján Záhradník, farár a Stanislav Lopatovský, kaplán

– delegovaní členovia z rehoľnej komunity sestier: Sestra Chiara z komunity SDR

– menovaní členovia(menuje ich farár): Daniel Lysý, Mária Dirgová, Monika Jakubčová, Richard Vojtas

– zvolení členovia: Tvoria nadpolovičnú väčšinu, teda 8 ľudí.

Dobrovská Monika ____________ 430 hlasov

Mitrík Tomáš ________________ 374 hlasov

Kubovčíková Viera ____________ 313 hlasov

Mitríková Gabriela ____________ 302 hlasov

Pacáková Katarína ____________ 298 hlasov

Tabák Ondrej ________________ 275 hlasov

Hollaarová Mária _____________ 249 hlasov

Kovalčík Stanislav ____________ 245 hlasov


Ďalší volení veriaci a ich počty hlasov

Sebőo Michal 239

Domiková Júlia 233

Klešč Daniel 222

Popreňáková Dagmar 218

Mulík Jozef 210

Soľanová Klára 207

Faltinová Mária 158

Šarišská Zuzana 155

Spišiak Martin 147

Varšová Marcela 119

Olečková Monika 49

Kostelničáková Irena 43

Tomečko Rastislav 15

Kollár Rado 14

Fajtlík Pavol 10

Matis Marek 8

Stančák Peter 7

Tabáková Mária 7

Marhefka Peter 6

Szigetiová Magda 5

Kmetzová Monika 4

Hamračková Mária 4

Tkáčová Monika 4

Tkáč Ján 4

Bolibruchová Zuzana 3

Sedlačko Vladimír 3

Klinga Maroš 3

Cpin Ján 2

Olejníková Ingrid 2

Hvizdoš Pavol 2

Kisová Agáta 2

Štrauchová Martina 2

Sedlák Tomáš 2

Kotradyová Alexandra 2

Spišáková Tatiana 2

Lysý Daniel 2

Halečka Ľubomír 2

Jakubov Ľubo 2

Hvizdošová Mária 2

Pidík Jozef 2

Marchynová 1

Trešňák 1

Ruttkay Ladislav 1

Galajdová Katarína 1

Schwabik Johann 1

Mulíková Mariana 1

Kavuličová Veronika 1

Jemelka Ladislav 1

Cmorej Pavol 1

Pačnár Ambroz 1

Marhefková Anna 1

Bocsik Marcel 1

Dobrovský Peter 1

Kaliková Katarína 1

Kokoruďa Martin 1

Kovalčíková Mirka 1

Jakubčová Monika 1

Pôstna duchovná obnova

Po minuloročnom pilotnom projekte Pôstnych duchovných obnov, Vás srdečne pozývame na druhý ročník. Tentoraz sa budeme stretávať každú pôstnu nedeľu o 14:30 v kine Mier, Šafárikovo námestie 7, Spišská Nová Ves. Vždy začneme prednáškou, pokračovať budeme diskusiou a celý program zakončíme Adoráciou pri Najsvätejšej Sviatosti.

Počas každej nedele bude k dispozícii aj detský kútik, kde môžu vaše menšie deti stráviť čas s našimi animátormi. Je to priamo v kine, v časti Kultúrneho centra.

18. február – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

1. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Otcovstvo v dnešnej dobe

Dôležitosť otca v rodine – ThDr. Juraj Sedláček PhD., DiS

25. február – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

2. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Rozvedení aj znovusobášení v Cirkvi

Nádej a prijatie – Bc. Slávka Kolesárová (Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom)

3. marec – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

3. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Materstvo v dnešnej dobe

Dôležitosť matky v rodine – Mgr. Beáta Stasová z Tvrdošína

10. marec – nedeľa o 14:30, Dom Kultúry na sídlisku Mier

4. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Bioetika v službe života

Prijatie života a etické otázky manželov – ThLic. Ján Viglaš

17. marec – nedeľa o 14:30, Farský kostol

5. Prednáška Pôstnej duchovnej obnovy – Pre rodičov ná(sť)ročných

Nádej a prijatie – Máme doma pubertiaka – Katarína a Cyril Jančišinovci

Všetkých VÁS srdečne pozývame!

Národný týždeň manželstva

viac info o Národnom týždni manželstva získate na webe

pondelok 12.2. – Prvý manželský vitamín: Spolu počúvajme. Mgr. Richard Vašečka v Pastoračnej miestnosti o 17:30 – Dobré manželstvo na celý život.

utorok 13.2. – Druhý manželský vitamín: Spolu pozerajme. Film pre manželské páry v Pastoračnej miestnosti o 19:00.

streda 14.2. – Tretí manželský vitamín: Spolu sa za seba obetujme. Obetuj dnešný pôst za svojho manžela, manželku. Svätá omša farský kostol o 18:00.

štvrtok 15.2. – Štvrtý manželský vitamín: Spolu sa stretnime s Ježišom. Eucharistická adorácia o 18:45 vo farskom kostole za manželov.

piatok 16.2. – Piaty manželský vitamín: Spolu kráčajme s Ježišom. Krížová cesta manželov o 17:30 vo farskom kostole. Modlia sa manželia.

sobota 17.2. – Šiesty manželský vitamín: Spolu za romantikou. Pokladovka po meste cez aplikáciu Národného týždňa manželstva. Výhrou je romantická večera so zľavou v podniku Zbrojnoš, alebo sladký večer so zľavou v čokoládovni Čoko-čoko. Na využitie týchto zliav sa vzťahujú určité podmienky.

Podmienky na uplatnenie zľavy:

🔺 mať na mobile otvorenú stránku NTM (https://www.ntm.sk/)

🔺 byť manželmi

🔺 zúčastniť sa aspoň dvoch ponúknutých aktivít počas tohto týždňa

🔺 zľava platí iba pre dvojicu (manželov) a to iba v sobotu 17.2.

nedeľa 18.2. – Siedmy manželský vitamín: Spolu v dobrom aj zlom. Sv. omša o 9:15 vo farskom kostole za manželov + obnova manželských sľubov. 

Vo februári vás pozývame

V mesiaci február vás srdečne pozývame, aby ste sa pridali k nám na niekoľko výnimočných podujatí v našej farnosti. Tieto udalosti sú príležitosťou na spoločné stretávanie, zdieľanie viery a tvorenie farského spoločenstva. Príďte a spoločne sa staňme svedkami radosti a posolstva, ktoré nám ponúka február v našom duchovnom spoločenstve.

Modlitbové stretnutie Rodiny Boha Otca každý pondelok od 17:30 – 19:00 v Pastoračnej miestnosti. 

Eucharistická Adorácia každú stredu od 12:30 – 18:00

Erko stretko pre deti od 4 – 12 rokov, 24.2. – od 10:00 – 12:00 v Pastoračnej miestnosti

Detské sv. omše každý piatok o 16:45 v Malom kostole.

Sväté omše pre mládež v piatok o 18:00, 2.2. a 9.2. vo farskom kostole

Slažiari každý pondelok od 18:45 na fare

Tichá adorácia a vešpery – každú nedeľu o 17:00 v kláštore na Zimnej 66, alebo online

Erko karneval 3.2. od 15:00 – 18:00 na ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Farský ples 10.2. od 19:00 v Redute

Miništrantské stretko – 11.2. o 17:00 v pastoračnej miestnosti (vítame aj chlapcov ktorí neminištrujú)

Do Máriinej školy – 17.2. o 14:00 pri BMZ. Cestou modlitba svätého ruženca

Stretnutie s Božím slovom17. február o 18:30 v kláštore na Zimnej 66

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 12.2. – 18.2.

viac info na webe

pondelok 12.2. – Prvý manželský vitamín: Spolu počúvajme. Mgr. Richard Vašečka v Pastoračnej miestnosti o 17:30 – Dobré manželstvo na celý život.

utorok 13.2. – Druhý manželský vitamín: Spolu pozerajme. Film pre manželské páry v Pastoračnej miestnosti o 19:00 

streda 14.2. – Tretí manželský vitamín: Spolu sa za seba obetujme. Obetuj dnešný pôst za svojho manžela, manželku. 

štvrtok 15.2. – Štvrtý manželský vitamín: Spolu sa stretnime s Ježišom. Eucharistická adorácia o 18:45 vo FK za manželov.

piatok 16.2. – Piaty manželský vitamín: Spolu kráčajme s Ježišom. Krížová cesta manželov o 17:30 vo farskom kostole. Modlia sa manželia.

sobota 17.2. – Šiesty manželský vitamín: Spolu za romantikou. Pokladovka po meste cez aplikáciu Národného týždňa manželstva. (posledný bod je čokoládovňa alebo reštaurácia. Pre tých čo by nechceli pokladovku, tak výzva aby šli v ten deň na romantické rande do čokoládovne alebo večeru asi v Zbrojnoši. Pracujeme na zvýhodnenej cene.

nedeľa 18.2. – Siedmy manželský vitamín: Spolu v dobrom aj zlom. Sv. omša o 9:15 vo FK za manželov + obnova manželských sľubov. 

PÔSTNA OBNOVA 18.2. – 17.3.

Pôstom k obnove vzťahov

18.2. Otcovstvo v dnešnej dobe. – Dôležitosť otca v rodine. – ThDr. Juraj Sedláček PhD., DiS. O 14:30 v kine Mier. (Detský kútik – Slažiari)

25.2. Rozvedení aj znovusobášení v Cirkvi. – Nádej a prijatie. Bc. Slávka Kolesárová – Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom. O 14:30 v kine Mier. (Detský kútik – skauti)