Vyjadrenie k spoločenstvu kňaza Piotra Natanka a jeho priaznivcov

Drahí veriaci, vzhľadom k mnohým otázkam a na základe ústneho súhlasu o. biskupa Františka Trstenského, podávam krátke usmernenie ohľadom spoločenstva poľského kňaza Piotra Natanka. 

Otec Natanek bol suspendovaný (suspenzia = zákaz vykonávania kňazskej činnosti), pretože napriek výslovnému zákazu miestneho diecézneho biskupa, neprestal hlásať nesprávne učenie a naďalej okolo seba zhromažďuje spoločenstvo sympatizantov. Mnohí sympatizanti tohto kňaza nosia červený plášť na chrbte s obrazom Krista Kráľa, na hrudi s krížom a štátnym symbolom.  

Preto Vás naliehavo prosím, aby sme nespolupracovali so spoločenstvom kňaza Piotra Natanka a neničili jednotu Cirkvi, za ktorú sa Ježiš modlil vo veľkňazskej modlitbe pri Poslednej večeri. (por. Jn 17, 21- 22) 

Za kňaza a členov tohto spoločenstva sa modlíme, aby sa prinavrátili k jednote Cirkvi, Pánovho tajomného tela. Mnohí sa v horlivosti, s dobrým úmyslom a v nevedomosti zúčastnili aktivít spomínaného kňaza a prijali rôzne záväzky. Nesúďme, buďme trpezliví, aby sme v duchu Pánovho podobenstva, s kúkoľom nevytrhali aj pšenicu. (Mt 13, 24 – 43

Zároveň pripájam aj preklad Vyhlásenia Stálej rady Poľskej biskupskej konferencie ohľadom o. Piotra Natanka a jeho priaznivcov.

Nech je Kristus, pokorný kráľ, jediným kráľom našich sŕdc. To vám k blížiacemu sa adventu prajem a vyprosujem.

S úctou 
Ján Záhradník, farár


Vyhlásenie Stálej rady Poľskej biskupskej konferencie ohľadom o. Piotra Natanka a jeho priaznivcov

Stála rada na základe skúmania situácie ohľadom činnosti suspendovaného kňaza Piotra Natanka dôrazne varuje katolíkov pred tým, aby sa okolo neho zhromažďovali a podporovali myšlienky, ktoré hlása. Napriek výslovnému zákazu miestneho biskupa a uloženému kánonickému trestu, žiaľ, o. Natanek svoju činnosť nezastavil. Stála Rada KEP poznamenáva, že sväté omše vykonávané suspendovaným kňazom sú nehodné a svätokrádežné a udelené rozhrešenie je neplatné.

Stála rada poľského episkopátu opäť dôrazne varuje katolíkov pred nesprávnym učením tohto kňaza a žiada veriacich, aby nevyužívali kňazskú pastoračnú službu, neriadili sa jeho učením, neverili v jeho nepravdivé ubezpečenia o súlade s učením pápežov a biskupov a nepridávali sa k skupinám, ktoré vytvoril.

Ľudia spolupracujúci so suspendovaným kňazom Piotrom Natankom prispievajú k rozdeleniu komunity veriacich. Spoluprácou na ničení jednoty Cirkvi sa dopúšťajú hriechu, od ktorého sú povinní očistiť sa vo sviatosti pokánia. Podmienkou prijatia rozhrešenia je však nepodporovanie rozkolu v Cirkvi a ochota napraviť spáchanú krivdu.

Členovia Stálej rady

Poľská biskupská konferencia